مانومتر ارگون جنتک

مانومتر ارگون جنتک

  • فشار ورودی 315 بار
  • فشار خروجی 10 بار
  • دارای اهرم تنظیم جریان
  • کاربر گاز نیتروژن تا خلوص 99/9999 صنعتی و آزمایشگاهی