گاز پروپیلن

مجموعه بالن گاز با فعالیت بیش از نیم قرن در حوزه واردات و توزیع انواع کپسول جهت امور صنعتی، آزمایشگاهی ، پزشکی همواره سعی در ارتقا استاندارد های داخلی و ورودجدیدترین تکنولوژی ها به کشور برای ارتقای صنعت بوده است.

  • بالن گاز عرضه کننده انواع سیلندر، گازهای خالص و تجهیزات جوش و برش جهت امور صنعتی و آزمایشگاهی می باشد.
  • بالن گاز با سابقه هفعالیت بیش از نیم قرن در حوزه ارائه گازهای وارداتی  توانایــی ارائــه انــواع ســیلندرهای گاز پروپیلــن در اندازه های  متفــاوت  به همراه شناسنامه کیفی صحت خلوص گاز را دارا مــی باشــد

 پروپیلــن یکــی از محصــولات کلیــدی و مهم صنایع پتروشیمی اســت کــه بــه عنــوان مــواد اولیــه بــرای تولیــد پلیمرهــای مختلــف مورد استفاده قرار می گیرد.

گاز پروپیلــن بــه عنــوان جایگزینــی  قوی در صنعت و امور آزمایشگاهی بــرای گاز اســتیلن بــرای جــوش و بــرش بــه حســاب مــی آیــد . با ایــن تفــاوت کــه ســرعت بــرش ســریعتر و کیفیــت جــوش و بــرش چنــد برابــر  مــی شــود.

وزن ســیلندر پروپیلــن از ســیلندر اســتیلن کمتــر اســت و دلیــل آن مــواد متخلخــل و اســتونی اســت کــه بــه گاز اســتیلن اضافــه شــده و درون مخزن کپسول استیلن اســت.

گاز پروپییلن عنــوان یــک گاز ســوختنی در صنایــع شــیمیایی و صنایــع پلاســتیک مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. همچنیــن در صنایــع خــودرو ســازی، الکترونیــک، بســته بنــدی، جوشــکاری ذوبــی، لحیــم کاری، لحیــم کاری نقــره ای و انــواع بــرش هــا نیز این گاز اســتفاده مــی شــود. از گاز پروپیلــن بــه عنــوان یــک واســطه شــیمیایی در مخلــوط کالیبراســیون هــم اســتفاده مــی شــود و بــرای تســت کارایــی مشــعل گاز و موتورهــا کاربــرد دارد.

بالن گاز بعنوان وارد کننده تخصصی و قانونی انواع گازهای شیمیایی و با بهره گیری از نمایندگی از شرکت CANADIAN SIGMA  بعنوان یکی از ارکان تولید کننده گاز با بالاترین سطح کیفیت و ارائه شناسنامه کیفیت آماده ارائه گاز پروپیلن یبه مشترین و همکاان محترم می باد.

نمونه شناسنامه کیفی

 

propylene
propylene

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گاز پروپیلن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گاز پروپیلن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *